Zapytanie ofertowe

Piaseczno, 17.08.2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie podwykonawstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Poddziałania „1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R”

Zapytanie skierowane do:

Jednostek naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) tj:

1) podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w rozumieniu statusów tych uczelni
2) jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, ze zm.);
3) instytutów badawczych
4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
5) Polskiej Akademii Umiejętności;
6) innych jednostek organizacyjnych, nie wymienionych posiadających osobowość prawną, w tym przedsiębiorcą posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności

Dopuszcza się aby w postępowaniu ofertowym brały udział wyłącznie jednostki posiadające kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) oraz posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie podwykonawstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Poddziałania „1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R”

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Inner Garden spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Piasecznie przy ul. ul. Okulickiego 19 lok 302, 05-500 Piaseczno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego St. Warszawy W Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000571272, NIP: 1231301742.
e-mail: kontakt@innergarden.pl
tel.: 602 709 291
www.innergarden.pl

2. Ogłoszenie znajduje się na stronach internetowych www.innergarden.pl oraz w siedzibie firmy.

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podwykonawstwa w ramach Programu „Poddziałanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R” w następującym zakresie:

Przeprowadzenie analizy testów oraz weryfikacji roślin pod względem ich zastosowania ich w produkcie końcowym – zielonych ścianach.

Kod wspólnego słownika zamówień (CPV): 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe

Prace w zakresie podwykonawstwa obejmą:

 • Przygotowanie zestawienia gatunków roślin oraz zaplanowanie rozmieszczenia roślin na zielonych ścianach w celu zwiększenia potencjału zielonej ściany do akumulacji mikropyłów.
 • Monitorowanie kondycji roślin rosnących na objętych doświadczeniem zielonych ścianach w okresie realizacji projektu. Przygotowywanie okresowej ocena stanu odżywienia roślin wraz z zaleceniem odżywienia na etapie badań przemysłowych
 • Analiza statystyczna i interpretacja wyników akumulacji mikropyłów różnych frakcji (0,2 – 2,5 µm, 2,5 – 10 µm, 10 -100 µm) na powierzchni roślin rosnących na zielonych ścianach. Działanie te przeprowadzone będą w dwóch terminach.
 • Wskazanie najlepszych gatunków spośród testowanych w doświadczeniu roślin oraz przygotowanie analizy warunków, które decydują o zwiększonej intensywności akumulacji mikropyłów w warunkach zamkniętych pomieszczeń.
 • Przygotowanie i przekazanie zbiorczego raportu końcowego zwierającego wnioski z obserwacji zdobytych podczas monitorowania roślin, przeprowadzonych analiz oraz wskazań najlepszych gatunków.

Materiały oraz próbki niezbędne do przeprowadzenia wyżej wymienionych badań dostarcza zamawiający.

4. Termin wykonania zamówienia:

Okres wykonania podwykonawstwa zaplanowano od 01.06.2018 do 30.11.2019. Kompletne raporty z badań muszą zostać przekazane nie później niż do dnia 15.12.2019.

5. Kryteria wyboru ofert:

– Cena 70%,

Cena – maksymalnie 70 pkt. Wynik = Cena (najniższa cena / cena oferenta) * 70 pkt.
Wynik liczony będzie do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglenia zgodnie z zasadami matematyki.

– Czas dostarczenia raportu końcowego 30%

Czas dostarczenia raportu końcowego liczony od momentu zakończenia zadań zaplanowanych w ramach zamówienia – maksymalnie 30 pkt. Wynik = Czas realizacji ( najkrótszy czas / czas realizacji zaproponowany przez oferenta) * 30 pkt.
Wynik liczony będzie do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglenia zgodnie z zasadami matematyki.

6. Miejsce i termin składania ofert:

 • Drogą mailową na adres: innergarden@onet.pl
 • Osobiście w siedzibie firmy: Inner Garden spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Pawła II 9/8 05-500 Piaseczno,
 • Drogą pocztową na adres: Inner Garden spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Pawła II 9/8 05-500 Piaseczno
 • Termin składania ofert: od dnia 17.08.2017 godzina 08:00 do dnia 25.08.2017 do godziny 15:00 (liczy się data wpływu oferty)

Informacja o wyborze wykonawcy zostanie przekazania niezwłocznie po dokonaniu wyboru.

7. Sposób przygotowania oferty:

Wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 (nie dopuszcza się ofert częściowych), sporządzona w języku polskim.

8. Wybór oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę jeśli:
– jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
– zostanie złożona po terminie składania ofert,
– będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
– nie będzie zawierała wymaganych przez Zamawiającego informacji lub oświadczeń
-nie zostanie sporządzona w języku polskim,

9. Inne postanowienia

-Zamawiający informuje, iż na podstawie wyboru ofert zostanie podpisana umowa warunkowa, której realizacja nastąpi jedynie w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie przez Inner Garden spółkę z o.o. z MJWU w ramach Poddziałanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R”
-Zamawiający informuje, że złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy,
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny,
– Zamawiający upubliczni wynik postępowania ofertowego na stronach www.innergarden.pl
– Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści i warunków zapytania ofertowego,
– Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z Wykonawcą w stosunku do treści złożonej przez niego oferty:

 • gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy,
 • w powodu okoliczności zaistnienia siły wyższej,
 • w zakresie wydłużenia terminu realizacji usługi maksymalnie do okresu 17,5 miesiąca oraz zmiany terminów realizacji zadań w ramach usługi, gdy w trakcie badań okaże się, że zaistnieje taka konieczność, której na etapie przygotowania niniejszego postępowania i/lub podpisania umowy nie można było przewidzieć,

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji projektu w zależności od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Mazowiecką jednostką wdrażania projektów unijnych a Zamawiającym.

10.W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o kontakt z Ewą Knab, e-mail: kontakt@innergarden.pl, telefon: +48 602 709 291

Z poważaniem,

Pliki do pobrania: